UP State Open School (Patrachar Shiksha Sansthan)

0
458

UP State Open School (Patrachar Shiksha Sansthan)

Contact: Smt. Kirti Gautam, Director (SOS) and Apar Shiksha Nideshalaya (Patrachar)

Address: 53, M. G. Marg, Allahabad – 211002 (U.P.)

Email: patracharshikshasansthan@gmail.com